OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PUTNIČKE AGENCIJE „ADE BUS“ SREBRENIK

Uvodna napomena

Ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio ugovora/vouchera koji su sklopljeni između organizatora putovanja/posrednika “Ade bus” d.o.o. Srebrenik i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Odredbe ovih Opštih uslova obavezuju ugovorne strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili programom putovanja, te molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom.

 1. Prijave i uplate

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama „Ade bus-a“ (u daljem tekstu: organizator) i ovlaštenim agencijama ( u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – prijava za putovanje (u daljem tekstu:ugovor). Organizator je u obavezi da, prije zaključenja Ugovora, obavijesti putnika o svakoj promjeni podataka iz Programa, usmeno, u pismenoj formi, ili na trajnom nosaču (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku. Ako je putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, organizator je u obavezi o eventualnim promenama obavijestiti ga, na način na koji je izvršena rezervacija, te putnik može u roku od 2 dana od prijema obavještenja, prihvatiti novu ponudu ili obavijestiti organizatora da istu ne prihvata i rezervaciju otkazuje. Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 50% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 7 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

 1. Obaveze i prava organizatora putovanja

Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga.

 • da putniku izda ugovor/kartu o putovanju (prijava za putovanje),
 • da putniku učini dostupnim program putovanja i opće uslove putovanja, objasni sve detalje koji su bitni za putnika i za koje se putnik interesuje,
 • da putniku ponudi osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguravajućim društvom,
 • da se stara o pravima i interesima putnika suglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti,
 • da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.

 

 1. Prava i obaveze putnika

Prava i dužnosti putnika:

 • da se upozna sa program putovanja, općim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor ) potvrđuje prihvatanjem klauzule u prijavi Suglasan sa općim uslovima putovanja,
 • uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja,
 • organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumente potrebne za organizovanje putovanja,
 • garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ),
 • isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova,
 • odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i oganizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom.

Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr.). Također, molimo putnike da se prije izbora destinacije a prije odabira programa upoznaju sa važećim propisima,pravilima, običajima i zabranama na destinaciji (način odijevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja…)

Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promenjenih okolnosti, u smislu važećih gradjanskopravnih propisa. Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

 1. Cijena, sadržaj i trajanje aranžmana

Cijene su iskazane u KM, u slučaju da su iskazane u stranoj valuti uplata se vrši prema prodajnom kursu Centralne Banke BiH na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora ili reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino–partneru. Cijene su utvrdjene na osnovu ugovora sa našim ino partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mesta – destinaciji, gdje putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni, ne može biti predmet reklamacije. Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sljedećih usluga: uslugu prijevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane i pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Cijena aranžmana ( ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata:

 • aerodromske takse,
 • fakultativne izlete,
 • troškove pribavljanja i izdavanja viza,
 • dodatne usluge: room servis, korištenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge).

 

Sve vrste posebnih usluga ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe-pogled more ili sobe sa posebnim položajem, sobe tipa suite ili porodične sobe i sl. ) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbjedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

Fakultativni izleti nisu sastavni dio programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za fakultativni program i izvršite, za vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji. U odnosu na fakultativni program, “Ade bus” ne postupa kao organizator, niti kao posrednik, već samo kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vrijeme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorištenih usluga u hotelu, usljed odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povrat sredstava u tom dijelu.

Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova izmedju časa polaska i povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika.

Kod avio aranžmana, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije, pa u slučaju pomjeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbjedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim satima, pa ako je putniku obezbjedjen ugovoreni obrok u vidu tzv.hladnog obroka u smeštajnom objektu ili van istog ( npr. u avionu ) smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen.

Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta prije objavljenog vremena polaska . U skladu sa naprijed navedenom, prvi i poslednji dan su predvidjeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana ) i NE podrazumjevaju određeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primjera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

 

 

 

 1. Promjena cijene i pravo na otkaz zbog povećanja cijene

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (KM) i stranih valuta. „Ade bus“ može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

 • promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa,
 • promjena troškova prevoza (goriva, cestarina i sl.),
 • promjene tarifa hotelijera i prijevoznika.

O promjeni cijene putnik može biti obaviješten pismeno ili usmeno.

Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 24 sata od primljene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjesto „Ade bus-a“ ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obavezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora organizatora putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

Organizator je u svako doba ovlašten da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cijenu aranžmana – koje umanjenje djeluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povrat eventualne razlike u cijeni. Putovanje u posljednjem trenutku, ili *last minute aranžman* znači da organizator, po nižoj cijeni može prodavati preostale turističke aranžmane,kao i odredjen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji – *first minute* putovanja.

Posebno naglašavamo da organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cijena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju, za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mjesto smještaja, tip sobe i usluge u hotelu.

 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Organizator ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju uobičajene i specifične standarde kvaliteta za određene destinacije i mjesta, te ukoliko izmedju stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristika i namjene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtijevane. Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smještajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primjera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl.). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre (npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u ljetnjem periodu…) a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su mjerodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web stranicama neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim Programom.

Očigledne greške, štamparske, računske i sl. ne mogu imati obavezujući karakter.

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumjevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cjelosti. Medjutim, predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašćen donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili pak intervenciju policije i sl. već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahođenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju.

 1. Smještaj u sobe / apartmane

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu posebnog položaja i odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjenovniku, bez obzira na posebne zahtjeve samog putnika u odnosu na položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl. kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta, i sl. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge /najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior, korišćenje klima uredjaja i dr. / samo prilikom rezervacije aranžmana. Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izadje u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahtjeve u pogledu smeštaja ( komfor, orijentacija sobe i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahtjeva, koji nisu pismeno ugovoreni.

Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani) su, čak i u hotelima više kategorije, po pravilu, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što, u većini slučajva, u bitnom može pogoršati kvalitet smeštaja. Na zahtev putnika, organizator može, (ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta) obezbediti smještaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unaprijed mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smeštaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču naprijed navedenog (veličine sobe, slobodnog prostora i sl.) ne mogu biti osnovani. Molimo da uzmete u obzir da je uvek moguć nestanak struje ili vode, wi-fi konekcije, kako u odabranom objektu, tako i na odabranoj destinaciji, uzrokovan razlozima van uticaja organizatora putovanja, pa i samog neposrednog izvršioca usluga.

Putnik preuzima obavezu poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smeštajnom objektu, koja se mogu odnositi na unos hrane i pića u sobe, uzdržavanje od uzimanja više hrane sa švedskog stola nego što je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštovanje reda, nemogućnost smeštaja u sobe prije odredjenog vremena, po pravilima koje odredjuje hotelijer, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vreme, pravila u pogledu pušenja, neadekvatnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira i sl. Vrijeme ulaska u sobu ili apartman i napuštanja sobe ne mora biti identično u svim objektima i isto odredjuje hotelijer (po pravilu, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno, ulazak u sobe najranije poslije 14h a napuštanje sobe najkasnije do 9h. posljednjeg dana. Ukoliko su dvije ili više osoba rezervisale zajedno smještajnu jedinicu, u slučaju promjene broja korisnika u okviru ugovorene smještajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), ako ne postoji zamjena za otkazanu osobu, obavezna je korekcija cijene aranžmana na preostali broj korisnika smještajne jedinice. U slučaju eventualne štete koju gost učini u smještajnoj jedinici ili objektu, dužan je da iznos nastale štete nadoknadi vlasniku objekta.

 1. Putne isprave i prijevoz

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane BiH, te organizator putovanja nije dužan upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove (vizne npr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je isključiva obaveza putnika, stranog državljanina, da se o tome informiše kod nadležnog konzulata, te da, u skladu sa tim, potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno.

Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću provjeru kod nadležnih vlasti. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi da, u roku predviđenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize. Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usljed zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja. Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbjediti novu, i snositi sve eventualne štetne posljedice koje iz toga proisteknu.

Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumijevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomijeranja predviđenog vremena polijetanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbjednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primenju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno sljedeći uputstva i upozorenja koja neposredno prije leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posljedicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se na avion, pogriješi izlaz, ili zakasni. Naprijed navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera. Cijena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promjenama, a istu propisuje avio prevoznik, s tim što je relevantna cijena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u cijeni u odnosu na onu koja je važila u vrijeme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja.

Prijevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prijevoznik koga je organizator putovanja angažovao. Po pravilu, sjedišta nisu numerisana, niti je utvrdjen način promjene sjedišta tokom putovanja, ukoliko nešto drugo programom putovanja nije regulisano. Stoga, organizator, odnosno prijevoznik, je ovlašćen sam izvršiti raspored u zavisnosti od konkretnih prilika. Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomjernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja organizatora. Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič–vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neizbježnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prijevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mesta. Niti jedna varijanta prevoza ne podrazumjeva uključen besplatan obrok niti piće u toku putovanja, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom. Prevoz putnika željezničkim, morskim, rječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima koji se obavlja je direktna odgovornost ovih prevoznika i  određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

 1. Odustajanje i promjena programa putovanja od strane organizatora

Organizator, može otkazati putovanje potpuno ili djelomično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu, treba da bude:

 • za putovanje autobusom, 40 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno,
 • za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi, 20 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno,
 • za putovanje na interkontinentalnim avio linijama, 15 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno,
 • za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti ) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan da prihvati promjenu smještaja u dugom objektu iste ili više kategorije u istom mjestu. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i plaćanja naknade putniku srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene programa putovanja uslijed nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Organizator je ovlašten otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

 1. Odustajanje putnika od putovanja

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

 • 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana prije početka,
 • 20 % ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,
 • 50 % ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana ,
 • 85 % ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana i
 • 100 % ako se izvrši 24h prije polaska ili poslije početka putovanja.

POVRAT AVANSA JE MOGUĆ SAMO U SLUČAJU HOSPITALIZACIJE ILI SMRTI PUTNIKA.

Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolest (hospitalizacija) ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova ( izdavanje vize, police osiguranja, i dr.).

 1. Izmjena programa putovanja

Organizator putovanja ima pravo na izmjenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usljed izmjene programa padaju na teret organizatora. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranzmana kao i pravo promjene redoslijeda u programu, ukoliko dodje do promjene uslova (red letenja, prinudna slijetanja, kvar prijevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbjednosna situacija u odredjenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju programa, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, promjena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku.

Do naprijed navedene promjene može doći u toku relizacije putovanja i usljed specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period (vjerski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja izvjestiti putnika o promjeni, na način koji je u datom trenutku najcjelishodniji, s tim da je usmeno obavještenje relevantno u posebnim okolnostima, (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem).

Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili, na teret organizatora, upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mjestu smeštaja, pa ukoliko je do izmjene u programu došlo iz razloga i na način koji su predvidjeni zakonom i ovim opštim uslovima, to ponudom drugog objekta u okviru zakonom predvidjenih ograničenja organizator je ispunio svoju obavezu, postupajući u skladu sa zakonom.

Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz povrat razlike u cijeni srazmjerno kategoriji smještajnog objekta.

 1. Prigovor i reklamacija putnika i rješavanje sporova

Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Svaki putnik – nosilac ugovora, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije. Za prigovore, pritužbe reklamacije, pomoć i hitne slučajeve putnik može kontaktirati organizatora na broj telefona + 38761103832 u radno vrijeme od 08.00h. do 16.00 h (radnim danima) ili na adresu ul. Bosanskih branilaca bb, Srebrenik. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.).

 Postupak u vezi sa prigovorom:

 • putnik je dužan u mjestu boravka istači prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlaštenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan surađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadni putnikovu reklamaciju,
 • ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen,
 • najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigvora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
 • organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 30 dana od dana prijema prigovora ili odmah nakon završetka sezone ljetovanja/zimovanja, ako je u pitanju hotelski smještaj. Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora,
 • dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila,

Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti arbitraži UTA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokreće prijedlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procijenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba učesnika u postupku, a na osnovu rješenja predsjednika arbitražnog vijeća. Odluku Arbitraže UTA-e je konačna i obavezujuća za organizatora.

 1. Prtljag

Prijevoz prtljaga do odredjene težine koju određuje prijevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Preporučuje se da se zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

Prijevoz prtljaga avionom podrazumjeva dozvoljenu težinu prtljaga do 15 kg po osobi, Svaki višak težine, se naplaćuje naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije – avio prevoznika.

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljaga po osobi uobičajene veličine. U slučaju prekoračenja veličine ili komada prtljaga, prijevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 5 KM. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unijetim u kabinu prijevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog prijevozniku, kao i o prtljagu unijetom u smještajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama.

Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili poslije putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prijevoznika, pružaoca usluge smještaja, ili pak osiguravača i dr. prema važećim medjunarodnim i domaćim posebnim
propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama.

 

 1. Carinski propisi

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

 1. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije, načina prijevoza i sl. voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju djece i lica koja sa njim putuju (hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa usljed toga neophodnost specifične ishrane, smještaja, posebnih usluga i tretmana) te pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana.

Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili pribavljanje odredjenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome.

Preporučujemo uplatu police putnog osiguranja. Posebno upozoravamo, da odabirom vanevropskih destinacija (posebno afričkih i azijskih) putnik preuzima rizik od nastupanja zdravstvenih komplikacija i posljedica, koje mogu nastati usljed reakcije organizma na drugačiji sastav vode, hrane, vazduha i sl.

 1. Zaštita ličnih podataka putnika

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator se obvezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Stranka daje privolu da se njeni lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

 1. Osiguranje

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u BiH. Preporučije se putniku da obezbedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.

 

 

 1. Informacije

Usmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

 1. Popusti za djecu

Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja. Ovi uslovi su determinisani od strane hotelijera, i iste treba tumačiti restriktivno (to znači ako popust ostvaruju, primjera radi, djeca do dvije godine, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dve godine u momentu početka putovanja i ništa preko toga).

 1. Individualna putovanja na upit i pojedinačne usluge

Za individualne rezervacije na upit putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudjenu ili potvrdjenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti. Organizator, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga, po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

 1. Upozorenje
 • Preporučujemo da zamjenu deviza vršite u ovlaštenim mjenjačnicama, da biste izbjegli sve eventualne rizike.
 • Posebno molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocjenostima i vrijednim stvarima, jer organizator putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili kradju istih, a preporučujemo da svoje dragocijenosti obezbijedite u sefu, shodno pravilima i uslovima hotela u kome ste smješteni.
 • Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti ( kradja, tuča, saobraćajna nezgoda i sl.) nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te, ukoliko do takvih situacija dodje, prijavu morate uputiti bez odlaganja.
 • Organizator putovanja (naš predstavnik) je jedino ovlašten da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadležnih vlasti, samo za vrijeme trajanja aranžmana.
 • Molimo da, obavezno, dva dana pred početak putovanja, provjerite vrijeme polaska. Kod čarter aranžmana, promjena sata polijetanja u odlasku ili povratku se ne smatra izmjenom u programu putovanja, jer ista zavisi od okolnosti koje nisu u kompetenciji organizatora putovanja ( dozvola vazduhoplovnih vlasti, kontrole leta, bezbjednosnih razloga i sl. ) te promjena sata polijetanja aviona,u odlasku, ili povratku, pa čak i u slučaju da slijetanje iz objektivnih okolnosti bude nakon ponoći, i već zadire u drugi kalendarski dan, ili je u pitanju bilo kakva vanredna situacija, kao što je prinudno slijetanje, kvar aviona i sl. predstavlja uobičajen rizik,na koji agencija ne može uticati.
 • Organizator putovanja nema uticaja na dogadjaje koji su van sfere njegove djelatnosti, kao što su obustave rada, štrajkovi ,teroristička dejstva, vremenski uslovi, prirodne katastrofe, epidemije i sl. a koji dovode do pomjeranja sata ili pak dana polaska i dolaska, ili pak dovode do nemogućnosti realizacije putovanja, prema programu putovanja.
 • Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usljed svjetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta ADE BUS ne može imati utjecaja
 • Ukoliko putnik tokom putovanja samovoljno napusti grupu, predstavnik organizatora putovanja može o istom odmah obavijestiti nadležne lokalne, pogranične organe i ambasadu dotične zemlje.
 • MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA KAO I USLOVE OSIGURANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DIO UGOVORA O PUTOVANJU, I OBAVEZUJUĆE SU ZA OBJE UGOVORNE STRANE.
 • Za putovanja koja imaju posebna obilježja (kongresi, sajmovi, školske i djačke ekskurzije i dr. specijalna putovanja) organizator može da utvrdi i objavi „Posebne uslove putovanja“ koji imaju važnost samo za odredjena putovanja, i čine sastavni dio ugovora o putovanju.
 • U slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti redovnog suda stranke ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu organizatora putovanja.
 • Ovi Opšti uslovi se primenjuju od 21.03.2018.g.

 

Direktor